LOVE FOR BAUNEHUS GRUNDEJERFORENING/ TRAPPELAUG

 

§ 1.                Foreningens navn er ”BAUNEHUS GRUNDEJERFORENING/ TRAPPELAUG”.

Foreningens område er BAUNEHUS udstykning.
Foreningens hjemsted er Hald by af Torup Sogn.

 

                      Foreningens formål er at varetage grundejernes interesser i almene forhold over for myndighederne samt i sådanne forhold, der i øvrigt naturligt måtte henhøre under en grundejerforening. Herunder at bygge og vedligeholde en trappe til stranden, eller på anden måde skaffe adgang til stranden.

 

                      Foreningen tilsluttes kollektivt grundejerforeningerne i området for samarbejdet i større linier og generelle spørgsmål.

 

                      Som medlemmer kan optages enhver grundejer i foreningens område.

                     

                      Enhver grundejer i BAUNEHUS- udstykningen er iflg. skødet pligtig til at være medlem.

 

§2.                 Kontingentet, hvis størrelse fastansættes på hver generalforsamling for det følgende år skal indbetales til foreningens girokonto senest ved udgangen af januar måned. Der tilstilles hvert medlem et girokort.

 

                      Forefindes der på een parcel flere selvstændige boliger, betales der kontingent i forhold hertil (tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen og kan indbringes for generalforsamlingen).

                     

                      Udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel skriftligt i anbefalet brev til formanden. Er medlemmet i henhold til skødet forpligtet til at være medlem af foreningen, kan udmeldelse ikke finde sted. Medlemmer har ved udmeldelse intet krav på foreningen.

 

                      Intet medlem kan pålægges økonomiske forpligtelser, medmindre forslag herom er vedtaget på generalforsamlingen.

 

                      Eventuel restance kan inddrives ad retslig vej uden yderligere advis og uden udgift for foreningen.

 

- - - o0o- - -

§ 3.                Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.

                                           

                      Ordinær generalforsamling afholde hvert år i tidsrummet april – maj og indvarsles af bestyrelsen med mindst 21 dages varsel ved skriftlig fremsendelse af dagsorden.

 

                      Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning enten af en generalforsamling eller, når forlangende herom rettes til formanden af mindst  25% af medlemmerne, samt når bestyrelsen finder det formålstjenligt. En sådan generalforsamling skal afholdes senest en måned efter begæringens fremsættelse og indvarsles med mindst 10 dages varsel.

 

                      På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:

 

a)      Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

b)      Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

c)      Forelæggelse og afstemning om forslag, som af medlemmer eller bestyrelse måtte være anmeldt i henhold til bestemmelser herom.

d)      Valg

e)      Fastsættelse  af kontingent for det kommende år

 

På generalforsamlingen afgøres alle almindelige beslutninger ved simpel stemmeflerhed.

 

Adgang og stemmeret på generalforsamlingen har kun foreningens medlemmer. Hver parcel har én stemme. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt.

Et medlem, der står i restance, har ingen stemmeret.

 

Forslag fra medlemmer må, for at kunne komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til formanden senest 7 dage forinden generalforsamlingens afholdelse.

 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål om sagernes behandling og stemmeafgivelse, som foretages skriftligt, når dette forlanges.

 

- - - o0o- - -

§ 4.                Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der bortset fra formanden, der vælges på generalforsamlingen,  konstituerer sig selv.

                     

                      Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Afstemningen foregår efter almindelig stemmeflerhed, dog således at formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

 

                      Alle valg gælder for 2 år ad gangen. Formanden vælgers i ulige år.

                      2 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor samt suppleanter vælges i ulige år.

                      2 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor samt suppleanter vælges i lige år.

                      Honorar til formand, kasserer og sekretær fastsættes af generalforsamlingen hvert år.

 

- - - o0o- - -

 

§ 5.                Regnskabsåret løber fra 1/4 - 31 /3.

 

                      Kassereren må ligge inde med kontante beløb, der svarer til de løbende udgifter. Foreningens øvrige beholdninger indsættes på bank- eller girokonto.

 

                      Revisorerne gennemgår foreningens regnskaber, og regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling. revisorerne forvisser sig om, at de opførte aktiver og kassebeholdningen er til stede. Revisorerne har ret til i regnskabsårets løb at kontrollere kassebeholdningen og aktiver indestående på konti.

- - - o0o- - -

 

§ 6.                Ændringer til disse love kan kun vedtages på en generalforsamling, såfremt 2/3 af de fremmødte og mindst halvdelen af samtlige medlemmer stemmer herfor. Såfremt et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er fremmødt, afholdes en ny generalforsamling inden en måned. På denne kan vedtagelse ske, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

                     

                      Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at denne vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. der afholdes med mindst 3, højst 5 ugers mellemrum. Den sidste generalforsamling træffer beslutning om, hvorledes der skal disponeres over foreningens aktiver.

 

                      Således vedtaget på den ordinære generalforsamling  den 14 . august 1977

 

- - - o0o- - -

                      Tillæg:

 

I en gennem kystinspektoratet hertil indsendt skrivelse af 5. august 1975 har De for grundejerforeningen Bavnehøj ansøgt om ministeriets tilladelse til at opføre 3 stk. elementsandfang (høfder) på søterritoriet ud for foreningens parcel mellem matr. nr. 6 d og 4 e af Hald strand i overensstemmelse med en skrivelsen medfulgt tegning.

 

Det er oplyst, at høfderne agtes etableret med en indbyrdes afstand af 15 m og i en længde af henholdsvis 6 m og 4 m, delvis anbragt å søterritoriet.

 

De har telefonisk den 13. november 1975 oplyst, at anlæggene muligvis delvis vil komme til at ligge udfor den nævnte ejendom matr. nr. 4 e, men at ejeren af denne er indforstået hermed.

 

I den anledning skal man efter stedfunden brevveksling med fredningsstyrelsen og farvandsdirektoratet meddele, t den ansøgte tilladelse herved gives på følgende vilkår:

          

1.      Grundejerforeningen skal stå som ejer af høfdeanlægget og skal være forpligtet til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand og til at fjeren det fuldstændig, hvis det ødelægges og ikke straks genetableres.

2.      Ministeriet for offentlige arbejder kan kræve høfderne fjernet fra grundejerforeningens regning, hvis ministeriet skønner det nødvendigt, eller vilkårene for tilladelsen ikke overholdes.
Vilkårene under 1) og 2) må optages i grundejerforeningens vedtægter.

3.      Der må ikke uden ministeriets samtykke foretages udvidelser eller væsentlige ændringer af anlægget.

4.      Almenhedens adgang til færdsel og ophold langs stranden må ikke hindres.

 

                      Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. august 1977.