Vedtægter for Vejfonden

i Baunehus Grundejerforening og Trappelaug

§1

Fondens formål er at opkræve midler til istandsættelse, reparation og vedligeholdelse af de under grundejerforeningen hørende vejarealer.
Dog kan det ved generalforsamlingsbeslutning i grundejerforeningen bestemmes, at vejfondens midler også kan anvendes til istandsættelse, reparation og vedligeholdelse af adgangsveje til de under grundejerforeningen hørende vejarealer. 

§2

Medlemmer af grundejerforeningen er tillige medlemmer af fonden.
Ejere af ejendomme beliggende i grundejerforeningens område, der ikke er medlemmer af grundejerforeningen, kan optages som medlemmer af grundejerforeningen og dermed i vejfonden, såfremt bestyrelsen skønner, at vedkommende ejendoms vejstykke er i rimelig god stand.

§3

Grundejerforeningens generalforsamling er fondens højeste myndighed.
Fonden administreres af grundejerforenings bestyrelse, der på den ordinære generalforsamling aflægger beretning og regnskab over fondens midler, der indgår i grundejerforeningens regnskab på særskilt konto.
Vedtægterne kan ændres ved generalforsamlingsbeslutning, såfremt forslag herom er optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling eller forslag herom er indkommet senest 7 dage før generalforsamlingen
Vejbidragets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.
Indbetalte vejbidrag kan ikke kræves udbetalt ved salg eller anden overdragelse af ejendom, ej heller ved udmelding af grundejerforeningen/vejfond eller ved vejfondens eventuelle opløsning.

§4

Efter bestyrelsens forudgående besigtigelse iværksættes istandsættelse, reparation og vedligeholdelse af de under grundejerforeningen hørende vejarealer.
Skader opstået forsætligt, uagtsomt eller ved forsømmelse skal udbedres af den ansvarlige eller udgifter til udbedring af sådanne skader skal søges inddrevet hos den ansvarlige.

§5

I tilfælde af grundejerforeningens eller vejfondens ophør/opløsning træffer grundejerforeningens generalforsamling beslutning om vejfondens eventuelle resterende formue, der fortrinsvis skal anvendes til formål, der tilgodeser vedligeholdelsen af de under grundejerforeningen hørende veje.